Visie en werkwijze

Missie: Het ABA centrum wil ieder kind met autisme de kans geven zich optimaal te ontwikkelen!

Visie

Ouders, zorgverleners en onderwijskrachten kunnen samen werken aan het creëren van een prettige en effectieve leefomgeving voor het kind, zodat het kind zich optimaal kan ontplooien. Het ABA centrum wil een partner zijn voor alle betrokkenen in dat proces.

We geloven dat ouders van nature toegerust zijn om hun kind op te voeden en te stimuleren en waar nodig om hulp en ondersteuning kunnen vragen. Daarnaast geloven we dat professionals, zorgverleners en onderwijskrachten rondom het kind, van harte streven naar het bereiken van een optimale ontwikkeling van het kind. Daarom zien wij ouders, zorgverleners en leerkrachten samen als een sterk team.

Wij willen onze missie bereiken door enerzijds de ouders van het kind te begeleiden en toe te rusten voor opvoeding en stimulering van hun kind en anderzijds professionals rondom het kind op te leiden binnen de meest effectieve methode voor ontwikkelingsstimulering. Hierin is een open en liefdevolle houding richting kind en ouders een kernwaarde, met respect voor de beperkingen van het kind en bewondering voor de mogelijkheden van het kind.

Werkwijze

We geloven in het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van gedrag en gebruiken daarom de wetenschappelijk bewezen ABA principes. We geloven ook in werken vanuit je hart. Betrokkenheid en expertise gaan samen.

Plezier en spelenderwijs vaardigheden aanleren zijn belangrijke pijlers binnen onze ABA begeleiding. Compassievol aansluiten bij het kind in zijn of haar behoeftes is voor ons leidend om positieve resultaten te behalen richting ontwikkeling.

Wij bieden ABA begeleiding aan kinderen in de regio Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Wilt u uw kind op de wachtlijst plaatsten, stuur dan een mail naar info@abacentrum.nl en vermeld daarin dat u uw kind op de wachtlijst wilt plaatsten. Er wordt dan een telefonische afspraak met u ingepland. Na het uitvragen van informatie zal er aangegeven worden of uw kind in aanmerking komt voor de wachtlijst en krijgt u een informatie toegestuurd voor het aanvragen van een PGB. Vervolgens krijgt u een inschrijvingsformulier toegestuurd. Nadat u deze heeft teruggestuurd, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

Op het moment dat er zicht is op wanneer uw kind kan starten plannen we met u een intakegesprek. Hierin vragen we naar de voorgeschiedenis en ontwikkeling van uw kind en bespreken we wat u graag zou willen voor uw kind.
Aansluitend vindt er een observatie plaats van uw kind en bespreken we wat we voor u kunnen betekenen.

De inhoud van de begeleiding sluit aan op de ontwikkeling van uw kind en de hulpvragen die u heeft. We brengen hierbij eerst de ontwikkeling van uw kind per ontwikkelingsgebied in kaart. Hierbij maken we gebruik van de VB-MAPP (Sundberg), Essential for living (McGreevy) en/of de Vineland (Scholte e.a.) Het instrument dat we inzetten is afhankelijk van de ontwikkeling en de hulpvragen die u heeft.
We werken aan alle gebieden van de ontwikkeling, zoals gedrag, taal, spel, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, motoriek en werkhouding.

De BCBA verzorgt de intake, observeert uw kind en brengt de ontwikkeling in kaart. Daarnaast verzorgt de BCBA de ouderbegeleiding, stelt zij samen u als ouders de doelen op, evalueert deze en voert indien van toepassing gesprekken met school of de groep. Daarnaast is zij eindverantwoordelijk voor het programma. De BCBA leidt de vergaderingen en biedt supervisie aan de ABA begeleiders.
De ABA begeleider werkt één op één met uw kind thuis of op de groep of biedt schaduwbegeleiding in de school of groep. De ABA begeleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Wij zien spel als het meest geschikte leermiddel voor kinderen. De kracht van het ABA centrum is dat wij de technische aspecten van de ABA principes kunnen combineren en vertalen naar spel. Wij werken dan ook door middel van spel en plezier aan de ontwikkeling van een kind!